دانشگاه کنت استانبول
دانشگاه باهچه شهیر استانبول
دانشگاه ایوانسارای استانبول
دانشگاه مدیپول آنکارا
دانشگاه آلتینباش استانبول
دانشگاه هالیچ استانبول
دانشگاه فنرباغچه استانبول
دانشگاه یاشار ازمیر
دانشگاه بهداشت و علوم اجتماعی قبرس
دانشگاه بیکوز استانبول
دانشگاه گلشیم استانبول
دانشگاه گلشیم استانبول
دانشگاه گالاتا استانبول
دانشگاه بازرگانی استانبول
دانشگاه آیدین استانبول
دانشگاه آرل استانبول
دانشگاه ایشیک استانبول
دانشگاه ایستینیه استانبول
دانشگاه اوکان استانبول
دانشگاه مدیپول استانبول
دانشگاه فرهنگ استانبول
دانشگاه اوسکودار استانبول
دانشگاه اوزیغین استانبول
دانشگاه نیسانتاسی استانبول
دانشگاه فنی OSTIM
دانشگاه اقتصاد ازمیر
دانشگاه بیکنت
دانشگاه دوغوش
دانشگاه کاپادوکیا
دانشگاه باشکنت
دانشگاه مالتپه استانبول