تحصیل در ترکیه

تحصیل در ترکیه در سال 2023 (جدیدترین قوانین و پذیرش)

اگر از دانش آموزان سال آخر دبیرستان، هدفشان را از کنکور و دانشگاه رفتن بپرسید، قطعا پاسخ می دهند که؛ آینده شان به نتیجه کنکور وابسته است. اینکه کدام رشته و کدام دانشگاه قرار است تحصیل کنند همواره چالش ذهنی آن هاست. باتوجه به حجم […]