دانشگاه آیدین
رشته زبان و ادبیات انگلیسی
شهریه:
$8,000,00
مقطع تحصیلی:
دکتری
زبان تحصیل:
انگلیسی
استانبول
ظرفیت:
دارد
دانشگاه آیدین
رشته زبان و ادبیات ترکی
شهریه:
$7,000,00
مقطع تحصیلی:
دکتری
زبان تحصیل:
ترکی
استانبول
ظرفیت:
دارد
دانشگاه آیدین
رشته حقوق خصوصی
شهریه:
$7,000,00
مقطع تحصیلی:
دکتری
زبان تحصیل:
ترکی
استانبول
ظرفیت:
دارد
دانشگاه آیدین
رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل
شهریه:
$8,000,00
مقطع تحصیلی:
دکتری
زبان تحصیل:
انگلیسی
استانبول
ظرفیت:
دارد
دانشگاه آیدین
رشته مهندسی رایانه
شهریه:
$7,000,00
مقطع تحصیلی:
دکتری
زبان تحصیل:
ترکی
استانبول
ظرفیت:
دارد