دکتری مهندسی کامپیوتر (انگلیسی) / دانشگاه یاشار

مکان: ازمیر/ سطح: دکترا / مدت: 4 سال / زبان تدریس: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری /