دکتری مهارت در هنر (انگلیسی) / دانشگاه یاشار

مکان: ازمیر / سطح: دکترا / مدت: 4 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: