دکترای ساخت و ساز / دانشگاه فرهنگ استانبول

کارشناسی ارشد مهندسی سازه (انگلیسی) (پایان نامه) / دانشگاه فرهنگ استانبول