برنامه آمادگی زبان انگلیسی / Ağrı İbrahim Çeçen University

مکان: آغری / سطح: مقدماتی / مدت: 1 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: